Obama Explains Nicki Minaj’s Vote for Mitt

Is Nkiki Minaj really voting for Mitt Romney? Obama doesn’t think so.

Is Nkiki Minaj really voting for Mitt Romney? Obama doesn’t think so.

(from Orlando’s Power 953 radio station)